SCLJ VSSOMM LOGO original


Kontakt

Višja strokovna šola
Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo šole: +386 1 2411 664
Ravnatelj: +386 31 733 871

Višješolski študijski program OBLIKOVANJE MATERIALOV

ZAKAJ POSTATI INŽENIR / INŽENIRKA OBLIKOVANJA MATERIALOV?

Poklic oblikovalca materialov postaja ob vse bolj izrazitem razvoju novih materialov in usmerjanju človeštva v rabo naravnih virov (les) in ponovno rabo ali predelavo odpadkov vse bolj perspektivno poklicno področje, ki odpira veliko možnosti za nove ideje in inovativnost tako na področju razvoja izdelkov kot razvoja poslovnih modelov. Ti trendi so vidni tako v Sloveniji, kot v Evropski uniji in v svetu.

Glede na zasnovo študijskega programa Oblikovanje materialov bodo diplomanti tako visoko strokovni izvajalci inženirskih del, kot tudi široko kultivirani izobraženci, ki bodo imeli dovolj široko teoretično izhodišče ter usposobljenost in iznajdljivost za strokovno - poslovno komunikacijo v slovenskem in tujih jezikih ter inoviranje lastnega znanja. Te kompetence jim bodo omogočale zaposlitev na različnih področjih gospodarstva in negospodarstva, kot tudi usposobljenost za aktivno samozaposlovanje v svobodnih poklicih. Prisotni bodo lahko v vseh tistih vejah industrije, obrti in storitev, ki so neposredno ali posredno povezane s proizvodnjo in dizajnom.

Inženir oblikovanja materialov ima zelo širok razpon znanj s področja tehničnih in družboslovno-humanističnih ved. Elementi projektiranja ne vključujejo zgolj oblikovanja in postavitve notranjih interierov, temveč tudi odnose med posamezniki in prostorom, v katerega postavljamo koncept bivanjskega prostora - študije barv, razsvetljave itd.


Zaradi aplikativnih znanj in praktičnega izobraževanja bodo lahko že ob pričetku dela prevzemali samostojno vodenje projektov. Inženir lahko poda idejno zasnovo in oblikovanje interierja, 3D postavitev za lažjo predstavo, oceno predvidenih stroškov projekta, skrbi za nabavo ustreznih materialov, koordinira in nadzoruje izvajalska dela.

 Kje vse so zaposljivi inženirji oblikovanja materialov?

Zaradi široke palete strokovnih znanj in usposobljenosti imajo različne možnosti učinkovitega in uspešnega delovanja ter zaposlovanja na številnih področjih svetovanja, projektiranja ter oblikovanja materialov doma in v tujini. Diplomanti oblikovanja materialov se zaposlujejo v podjetjih, na področju arhitekture in na raziskovalnih inštitutih s področja predelovalnih dejavnosti, trgovini in državni upravi. Z ekološkim znanjem obogateni diplomanti se bodo lahko zaposlili v vseh vejah industrije, lahko pa se pojavijo tudi kot svetovalci, razvijalci, raziskovalci, inšpektorji ali analitiki za širša področja ekologije. Pri tem bodo sposobni združevati ekološke zahteve in tržne zakonitosti pri snovanju, konstruiranju, izdelavi, montaži, kontroli in vzdrževanju novih izdelkov, novih tehnologij in s tem povezanih novih sistemov ob podpori informatike in računalniških tehnologij.

 

IZVEDBA ŠTUDIJA

Program OBLIKOVANJE MATERIALOV je zelo kompleksen in omogoča veliko izbirnost, ki jo bo šola zagotavljala na osnovi interesov študentov. Šolski center Ljubljana v sodelovanju s partnerskimi šolami (Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana, Srednja šola tehniških strok Šiška)omogoča odlične materialne pogoje za praktično delo na projektih v specializiranih učilnicah in laboratorijih ter odlično opremljenih šolskih delavnicah, tako na področju oblikovanja lesa, kovine in polimerov. Na osnovi dolgoletnega sodelovanja in tesnih povezav z gospodarstvom in drugimi inštitucijami šola omogoča študentom vključitev v široko mrežo zainteresiranih delodajalcev (podjetij) – partnerjev za izvedbo praktičnega izobraževanja in bodočih zaposlovalcev diplomantov šole.

Študent / študentka (v nadaljevanju: študent) v programu pridobi generične in poklicno-specifične kompetence na področju:

  • oblikovanja bivalnega in stavbnega pohištva,
  • oblikovanja umetniških in specialnih izdelkov iz lesa in lesnih tvoriv,
  • oblikovanja kovin in polimerov.


Predmetnik izobraževalnega programaoblikovanje materialov

1.letnik

Modul / predmet Št. kontaktnih ur Kredit-ne točke
PR SV LV Skupaj
Komunikacije v oblikovanju         13
Strokovna terminologija v tujem jeziku 24 12 - 36 3
Poslovno sporazumevanje in vodenje 24 12 - 36 3
Računalništvo in informatika 36 - 12 48 4
Praktično izobraževanje – Komunikacije v oblikovanju         3
Oblikovanje izdelkov         15
Prostoročno risanje 24 - 48 72 4
Osnove likovne teorije 24 - 12 36 3
Osnove estetike 48 12 - 60 5
Praktično izobraževanje - Oblikovanje izdelkov - - - - 3
Načrtovanje izdelkov         16
Tehnično risanje in opisna geometrija 36 - 36 72 5
Predstavitvene tehnike 48 - 24 72 6
Dokumentiranje in arhiviranje 18 6 - 24 2
Praktično izobraževanje - Načrtovanje izdelkov - - - - 3

Študentje izberejo enega izmed naslednjih dveh modulov:

Osnove materiala - les         16
Tvoriva v lesarstvu 36 - 12 48 4
Pomožni materiali v lesarstvu 36 - 12 48 4
Površinska obdelava lesa 36 - 12 48 4
Praktično izobraževanje -
Osnove materiala - les
- - - - 4

ali

Osnove materiala - kovina in polimeri         16
Materiali 60 - 12 72 7
Projektno delo 36 - 36 72 5
Praktično izobraževanje -
Osnove materiala - kovina in polimeri
- - - - 4

 

2.letnik

Ekonomija v oblikovanju         5
Podjetništvo ekonomika in trženje 24 24 - 48 3
Praktično izobraževanje – Ekonomija v oblikovanju         2


Kdor je v prvem letniku izbral smer les, vpiše naslednje module:

Tehnologija obdelave - les 15
Programska orodja in oprema - les 24 - 36 60 4
Tehnologija ročne obdelave lesa 36 - 12 48 4
Tehnologija strojne obdelave lesa 36 12 24 72 5
Praktično izobraževanje - Tehnologija obdelave - les - - - - 2
Osnove restavratorstva - les         15
Patologije in sanacije izdelkov-les 36 12 24 72 5
Restavratorske tehnike-les 24 - 36 60 4
Zgodovinski razvoj stavbnega in bivalnega pohištva 24 12 - 36 3
Praktično izobraževanje -
Osnove restavratorstva - les
- - - - 3


 ter izberejo enega izmed naslednjih modulov:

Oblikovanje pohištva - les       15
Oblikovanje stavbnega pohištva 36 - 24 60 4
Oblikovanje bivalnega pohištva 36 - 36 72 5
Praktično izobraževanje - Oblikovanje pohištva - les - - - - 6


ali

Umetniško oblikovanje - les         15
Rezbarjenje in plastika v lesu 24 - 20 44 3
Intarzija in inkrustacije lesa 24 - 20 44 3
Alternativne izrazne tehnike -les 24 - 20 44 3


Kdor je v prvem letniku izbral smer kovina - polimeri, vpiše naslednje module:

Tehnologije obdelave - kovina in polimeri         10
Tehnologija 60 - 24 84 7
Praktično izobraževanje - Tehnologije obdelave - kovina in polimeri - - - - 3
Tehniški elementi - kovina in polimeri       10
Mehanika s strojnimi elementi 48 - 48 96 7
Praktično izobraževanje -
Tehniški elementi - kovina in polimeri
- - - - 3
Oblikovanje industrijskih izdelkov - kovina in polimeri 20
Načrtovanje in oblikovanje izdelkov 108 - 120 228 15
Praktično izobraževanje - Oblikovanje industrijskih izdelkov - kovina in polimeri - - - - 5
Umetniško izražanje v kovini 36 - 36 72 5


Vsi študentje opravijo še diplomsko delo.

 

VPISNI POGOJI

V višješolski študijski program OBLIKOVANJE MATERIALOV se lahko vpiše, kdor:

  • je opravil splošno, oz. poklicno maturo, oz. je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih, ali
  • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Dodatni pogoj za vpis v program OBLIKOVANJE MATERIALOV je opravljen preizkus nadarjenosti. Kandidate k preizkusu povabi šola v sklopu vpisnega postopka. Podrobnosti vsebine preizkusa in način izvedbe je predstavljen v vsakoletnem besedilu razpisa za vpis.

Priznavanje oz. uveljavljanje izpitov in strokovne prakse

Če imate opravljene izpite na drugih višjih šolah, visokošolskih zavodih ali fakultetah, potem lahko na začetku študijskega leta v referat za študentske zadeve na šoli oddate vlogo za priznavanje izpitov. Vlogi je treba priložiti učni načrt predmeta, katerega izpit želite, da se vam prizna, in potrdilo o opravljenih izpitih. Študijska komisija na osnovi predloga nosilca predmeta pregleda vašo vlogo in izpit prizna delno ali v celoti oz. ga ne prizna. Izpiti, starejši od 10 let, se v skladu s pravilnikom ne priznajo.

 

NAČIN IN OBLIKA IZVAJANJA ŠTUDIJA

Študijsko leto obsega v prvem in drugem letniku po 34 tednov izobraževalnega dela, od tega 24 tednov predavanj, seminarskih in laboratorijskih vaj v šoli in 10 tednov praktičnega izobraževanja pri delodajalcih oz. v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

Študij oblikovanja materialov se izvaja v redni obliki.

 

MOŽNOSTI NADALJNEGA IZOBRAŽEVANJA

 Diplomanti višjih strokovnih šol se lahko vpišejo v različne visokošolske ustanove. Običajno se lahko vpišejo v 2. letnik visokošolskega študija, pri čemer morajo opraviti še nekaj diferencialnih izpitov.  Pogoji vpisa se med fakultetami razlikujejo.

 

 

 

Tajništvo: +386 1 2411 660
Zbornica: +386 1 2411 606
Faks: +386 1 2411 661
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Tajništvo: +386 1 2411 662
Zbornica: +386 1 2411 622
Faks: +386 1 2411 663
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Tajništvo: +386 1 2411 668
Zbornica: +386 1 2411 640
Faks: +386 1 2411 669
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Tajništvo: +386 1 2411 664
Ravnatelj: +386 31 733 871 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.