Kontakt

Šolski center Ljubljana
Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: +386 1 2411 664
Direktorica: +386 1 2411 626
Faks: +386 1 2411 665
e-mail: solski-center.lj@guest.arnes.si

V tem šolskem letu Šolski center Ljubljana sodeluje v naslednjih projektih:   

 

 

 

 

Projekt USPOSABLJANJE NA DELOVNEM MESTU "USPOSABLJAM.SE" 2020

 

Usposabljanje na delovnem mestu in Usposabljanje na delovnem mestu – mladi se izvajata v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, v okviru prednostne osi 8. Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile, prednostne naložbe 8.1. Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno brezposelnimi in osebami, ki so oddaljene od trga dela, tudi prek lokalnih pobud za zaposlovanje in spodbujanjem mobilnosti delavcev, specifičnega cilja 8.1.1. Povečanje zaposlenosti brezposelnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo pod ISCED 3, in prednostne naložbe 8.2. Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade, specifičnega cilja 8.2.1. Znižanje brezposelnosti mladih, in bosta sofinancirana iz strani Evropske unije ter Republike Slovenije, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v višini 80 % upravičenih stroškov, sofinanciranih iz sredstev Evropskega socialnega sklada.
Izvedba usposabljanja na delovnem mestu predstavlja vključitev brezposelne osebe v delovni proces nosilca projekta, v okviru katerega udeleženec pod strokovnim vodstvom mentorja opravlja naloge, določene v izbranem programu usposabljanja, z namenom pridobiti veščine, znanja, kompetence, spretnosti in delovne izkušnje na določenem delovnem mestu, ki mu bodo povečale zaposlitvene možnosti za opravljanje teh ali podobnih del.

 

 projekti logotipi 3

Projekt PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2020

 

ŠC Ljubljana je eden izmed vzgojno izobraževalnih organizacij, ki je bil izbran na javnem razpisu za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020«.

Zaposlitev sofinancirata Republika Slovenija (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8. 2. 1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

Financiranje iz sredstev evropske kohezijske politike

Za uresničevanja ciljev se zagotavljajo finančna sredstva iz skladov evropske kohezijske politike: Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS) in Kohezijski sklad (KS).

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) si prizadeva okrepiti regionalno ekonomsko in socialno kohezijo z vlaganjem v sektorje, ki spodbujajo rast, s čimer se povečuje konkurenčnost in ustvarjajo nova delovne mesta. ESRR financira tudi projekte čezmejnega sodelovanja.

Evropski socialni sklad (ESS) naložbe usmerja v ljudi, pri čemer se osredotoča na izboljšanje možnosti za zaposlitev in izobraževanje. Cilj tega sklada je tudi pomagati tistim, ki so prikrajšani ter jim grozi revščina in socialna izključenost.

Kohezijski sklad(KS) vlaga v zeleno rast in trajnostni razvoj ter izboljšuje povezljivost v državah članicah, katerih BDP je pod 90 % povprečja osemindvajsetih držav članic Evropske unije.

Vse aktualne možnosti, ki izhajajo iz sodelovanja si lahko preberete http://www.eu-skladi.si/ekp/zakonodaja.

 

Projekt MUNERA 3

projekti logotipi 31

                                                              

V obdobju 2018 do 2022 bodo na ŠC Ljubljana in 85ih šolah po Sloveniji izvajani programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene in sicer kot dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, ki morajo slediti potrebam na trgu dela in na posameznih delovnih mestih. Munera 3 nudi zaposlenim številne možnosti vključevanja v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja, s ciljem izboljšanja njihovih kompetenc zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Programi se bodo izvajali na strokovnih področjih tehnike, biotehnike in storitev v vseh dvanajstih statističnih regijah Republike Slovenije. V projekt bo lahko vključenih najmanj 17.640 zaposlenih, ki se bodo lahko izobraževali in usposabljali na ravni srednješolskega poklicnega, srednješolskega strokovnega ter višješolskega izobraževanja. Več o projektu in možnosti vključitve si lahko preberete na povezavi http://www.munera3.si/usposabljanja.

 

 Izvedeni programi na ŠC Ljubljana (1.3.2019 - 31.7.2020)

 Kontaktni osebi: Mirjam Založnik 01/24 11 682,
                                   Renata Zajc 01/ 24 11 664

 

 •  Umetnost in tehnike struženja lesa
  program sprejel programski odbor: 21. 2. 2019, program sprejel svet zavoda: 4. 3. 2019

program usposabljanja tukaj
pridobljene kompetence tukaj

 • Čiščenje prostorov
  program sprejel programski odbor: 22. 8. 2018, program sprejel svet zavoda: 14. 2. 2019

program usposabljanja tukaj
pridobljene kompetence tukaj

 •  Orožja v bojevanju za pozornost poslušalcev - retorične ukane - učitelj, javni govorec
  program sprejel programski odbor: 21. 2. 2019, program sprejel svet zavoda: 4. 3. 2019

program usposabljanja tukaj
pridobljene kompetence tukaj

 •  Razrednik in pravo

program usposabljanja tukaj
pridobljene kompetence tukaj

 • 3D modeliranje in 3D printanje
  program sprejel programski odbor: 26.11.2018, program sprejel svet zavoda: 11.12.2018

program usposabljanja tukaj

 • Varno na spletu
  program sprejel programski odbor: 21. 2. 2019, program sprejel svet zavoda: 4. 3. 2019

program usposabljanja tukaj
pridobljene kompetence tukaj

 • Tehnike komuniciranja in kompetence za vodenje
  program sprejel programski odbor: 21. 2. 2019, program sprejel svet zavoda: 4. 3. 2019

program usposabljanja tukaj
pridobljene kompetence tukaj

 • Vzdrževanje motorne žage
  program sprejel programski odbor: 25. 2. 2019, program sprejel svet zavoda: 4. 3. 2019

program usposabljanja tukaj
pridobljene kompetence tukaj

 • Osnove avtomatizacije z industrijskimi krmilniki
  program sprejel programski odbor: 26.11.2018, program sprejel svet zavoda: 11.12.2018

program usposabljanja tukaj

 • Viličar v visokoregalnih skladiščih
  program sprejel programski odbor: 21. 3. 2019, program sprejel svet zavoda: 26. 3. 2019

program usposabljanja tukaj
pridobljene kompetence tukaj

 •  Oblikovanje tekstila

program usposabljanja tukaj
pridobljene kompetence tukaj

 • Priprava jedi za predšolske otroke

program usposabljanja tukaj
pridobljene kompetence tukaj

 • Temelji zdrave prehrane in zdravega jedilnika
  program sprejel programski odbor: 28. 3. 2019, program sprejel svet zavoda: 1. 4. 2019

program usposabljanja tukaj
pridobljene kompetence tukaj

 • Izboljšava jezikovnih kompetenc v komunikaciji in korespondenci v tujem jeziku
  program sprejel programski odbor: 21. 2. 2019, program sprejel svet zavoda: 4. 3. 2019

program usposabljanja tukaj,
pridobljene kompetence tukaj

 •  Excel za napredne uporabnike
  program sprejel programski odbor: 30. 10. 2018, program sprejel svet zavoda: 6. 2. 2020

program uposabljana tukaj
pridobljene kompetence tukaj

 • Sodobna priprava hrane
  program sprejel programski odbor: 30. 10. 2018, program sprejel svet zavoda: 6. 2. 2020

  program uposabljana tukaj
pridobljene kompetence tukaj

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

 

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvoj e-storitev in e-vsebin. Povezavo na spletno stran evropske kohezijske politike v Slovniji najdete na http://www.eu-skladi.si/. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

 

PROGRAM ERASMUS+, UČNA MOBILNOST DIJAKOV IN OSEBJA (E+ KA1)

Program mobilnosti dijakov in učiteljev izvajamo od šolskega leta 2016/17. V programu sodelujejo dijaki 3. letnikov vseh programov srednjega strokovnega izobraževanja. V partnerski šoli v Tampere (Finska) udeleženci mobilnosti sodelujejo pri praktičnemu in teoretičnemu pouku in obiskujejo podjetja z njihovega strokovnega področja. V Bragi (Portugalska) pa dijaki opravljajo praktično usposabljanje v podjetjih njihove stroke (PUD). V š. l. 2018/19 bodo odšli na mobilnost tudi v Leipzig (Nemčija), kjer bodo opravljali PUD ali se usposabljali v šolskem poklicnem centru.

Cilji mobilnosti so predvsem izboljšati poklicne in ključne kompetence udeležencev, komunikacijske spretnosti (v tujih jezikih), razvijati samostojnost, samoiniciativnost, odgovornost in motivacijo. Prek druženja z dijaki iz države gostiteljice in drugih držav ter spoznavanja naravnih, družbenih, gospodarskih, poklicnih in kulturnih značilnosti dijaki bolje razumejo kulturno pestrost in medkulturno bogastvo Evrope. Vse to izdatno in pozitivno prispeva h kakovosti poučevanja, učenja in vzdušja na ŠCL.

Program E+ krije udeležencem vse stroške potovanja, zavarovanja, namestitve, prehrane, lokalnih prevozov in kulturnega programa (npr. ogled Helsinkov, Porta ali drugih bližnjih mest, muzejev). Pri izboru dijakov upoštevamo njihovo motivacijsko pismo in življenjepis, angažiranost in uspešnost pri pouku in življenju šole, reference s strani učiteljev (dijakov razvoj in napredek) ter sporazumevanje v angleščini. Pred mobilnostjo imajo dijaki obvezne priprave (stroka, kultura, jezik, karierni razvoj, varnost na spletu in potovanju, IKT). S šolo sklenejo učni sporazum, ki opredeljuje učne cilje mobilnosti ter obveznosti udeležencev pred mobilnostjo, med njo in po njej.

Po povratku z mobilnosti pa nastopi ključna faza projekta, tj. razširjanje rezultatov in učinkov mobilnosti na druge dijake in učitelje, ki niso bili v tujini. Udeleženci prejmejo certifikat Europass mobilnost, ki v vsej EU dokazuje njihovo mednarodno učno aktivnost in pridobljene kompetence, potrdilo o udeležbi ter druga formalna dokazila. Spoznali smo, da vsi naši dijaki obvladajo dovolj angleščine ter da so zaradi poklicnega znanja in veščin ter delovnih navad zelo spoštovani pri tujih partnerskih organizacijah in podjetjih.

Helena Fortič, koordinatorka

Projekt ERASMUS+ » STRIP TO IDENTITY«

V šolskem letu 2013/14 smo bili povabljeni k sodelovanju v projektu Erasmus+. Povabilo je prišlo iz Norveške, aktivne članice v projektu Comenius. Vsebina projekta je vezana na področje družboslovja in jezikoslovja.

Leta 2011 smo se vključili v projekt Comenius. Pripravljalni sestanek katerega so se udeležili predstavniki Nemčije, Italije je bil na naši šoli. Takrat je Italija
iz projekta izstopila, Slovenija pa je žal iz projekta izpadla. Projekt Comenius se je v šol.l. 2013/14 spremenil v Erasmus+. Projekt se bo osredotočal na iskanje narodne in
kulturne identitete, pri čemer bo glavno vlogo odigrala literatura. V projektusodeluje 8 držav in vsaka izmed teh držav bo raziskala najbolj značilne
tradicionalne / ljudske zgodbe - izročilo tipično za njen narod. Končni cilj projekta je oblikovanje publikacije v obliki stripa, ki bo vključevala ljudske
zgodbe vseh sodelujočih držav. Končni izdelek bo iz posameznih jezikov preveden v angleščino. Tekom 3-letnega projekta bomo sodelujoče dijake spodbujali h
kritičnemu branju, spodbujali tehnike za boljše branje in stremeli k večji bralni pismenosti. Pri tem se bomo tudi sodelujoči učitelji trudili, da se
čimbolj prilagodimo dijakom, njihovi starosti, družbenemu ozadju in njihovim specifičnim učnim navadam in potrebam. Cilj je med drugim tudi premostiti
okvire učenja dijakov znotraj njihovih jezikov in jih spodbujati k učenju in izmenjavi mnenj med seboj, pri čemer bo seveda ključno vlogo odigrala
angleščina kot univerzalni sporazumevalni jezik. S pomočjo različnih bralnih tehnik in s spodbujanjem bralne pismenosti bomo dijake usmerjali k spoznavanju
narodne in kulturne identitete posameznih držav, kot tudi k širšemu razumevanju skupne evropske identitete. V okviru projekta smo dobili odobrene tudi
izmenjave učiteljev in sicer:

- 1 mesečna izmenjava (job shadowing) v Belgiji za 1 učitelja, ravnatelja ali osebje šole,

- 2 mesečna izmenjava (teaching mobility) v Španiji za 1 učitelja, ravnatelja ali osebje šole,

- 3 mesečna izmenjava (teaching mobility) na Nizozemskem za 1 učitelja, ravnatelja ali osebje šole,

- 10 dnevna izmenjava (teaching mobility) v Nemčiji za 1 učitelja, ravnatelja ali osebje šole.

V okviru projekta so predvideni še 2-3 projektni sestanki za 5 ljudi (2 učitelja in 3 dijaki).

 

INSTITUCIONALNO USPOSABLJANJE IN PRIPRAVE NA NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Pri tem projektu bo Šolski center Ljubljana izvajal usposabljanja in priprave na NPK izpite za različne programe
(računalniški, lesarski, strojni). Naročnik in plačnik bo Zavod RS za zaposlovanje, ki nam bo pošiljal evidentirane brezposelne osebe, z namenom usposobitve le teh za konkurenčnejši vstop na trg dela.

 

USPOSABLJANJE BREZPOSELNIH OSEB

V sodelovanju z MIC-om SSPŠB izvajamo usposabljanje za brezposelne osebe s področja lesarsva in strojništva (CAD, CNC, varjenje TIK, MIG).

 

projekti logotipi 3

 

USPOSABLJANJE MENTORJEV 2016 – 2021

Dobro mentorstvo je čedalje pomembnejše, v gospodarstvu in v šolstvu. Zato je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport razpisalo evropski projekt, financiran tudi s strani EU, imenovan Usposabljanje mentorjev 2016 – 2021. Namenjen je mentorjem iz podjetij, ki delajo z dijaki in študenti, pridobljena znanja pa so zelo koristna tudi za mentorstvo sodelavcem.

Usposabljanje je za udeležence brezplačno. Traja 24 ur, od tega v obliki zanimivih delavnic in skupinskega dela.

 

Vabilo

Vabilo

Vabilo

Vabilo

Vabilo

Vabilo

Vabilo

Vabilo

Naslednjo usposabljanje mentorjev predvidevamo v septembru 2019.

 

 

 

Tekom leta bomo spremljali javne razpise na različnih ministrstvih ter drugih potencialnih naročnikih
in iskali svojo priložnost na področju izobraževanja in usposabljanja.

 

Tajništvo:
+386 1 2411 660

Zbornica:
+386 1 2411 606

Faks:
+386 1 2411 661
Email:
askercevagim@guest.arnes.si

 

Tajništvo:
+386 1 2411 662

Zbornica:
+386 1 2411 622

Faks:
+386 1 2411 663
Email:

lesarska@sclj.si

Tajništvo:
+386 1 2411 668

Zbornica:
+386 1 2411 640

Faks:
+386 1 2411 669
Email:

ssks@sclj.si

 

Tajništvo:
+386 1 2411 683

Ravnatelj:
+386 1 2411 682
 
Email:
vss@sclj.si 

Tajništvo:
+386 1 2411 652

Ravnateljica:
+386 40 716 330
darinka.cankar@sclj.si

 

+386 1 24 11 652